މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް ތަކެތި ބަދަލު ކޮށްދިނުމާއި ޕާޓިޝަން ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރގްރޭޓަޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ

 

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް ތަކެތި ބަދަލު ކޮށްދިނުމާއި ޕާޓިޝަން ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން


އިޢުލާން

 

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 މި ކޯޕަރޭޝާނުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް ބަދަލުވާ އައު އިމާރާތަށް ރީލޮކޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އަދި އޮފީސް ޕާޓިޝަންޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ، މި 2 މަސައްކަތް އެކުގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިކޯޕަރޭޝަންއަށް  ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު،  15 އޮކްޓޯބަރ 2019  ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިކޯޕަރޭޝަންއަށް  ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ (ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި) 3019911 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

09 ޞަފަރް 1441

08 އޮކްޓޯބަރ 2019


 

08 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ