މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)MITDC-P/1/2019/13
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0820
ސުންގަޑި: 15 އޮކްޓޫބަރު 2019 1030
މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް ތަކެތި ބަދަލު ކޮށްދިނުމާއި ޕާޓިޝަން ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރގްރޭޓަޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ

 

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް ތަކެތި ބަދަލު ކޮށްދިނުމާއި ޕާޓިޝަން ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން


އިޢުލާން

 

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 މި ކޯޕަރޭޝާނުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް ބަދަލުވާ އައު އިމާރާތަށް ރީލޮކޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އަދި އޮފީސް ޕާޓިޝަންޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ، މި 2 މަސައްކަތް އެކުގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިކޯޕަރޭޝަންއަށް  ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު،  15 އޮކްޓޯބަރ 2019  ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިކޯޕަރޭޝަންއަށް  ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ (ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި) 3019911 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

09 ޞަފަރް 1441

08 އޮކްޓޯބަރ 2019


 

2019-10-08