ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނައިފަރު ބަނދަރު ޕްލޭން ކުރުން ހަވާލުކުރުން

ނައިފަރު ބަނދަރު ޕްލޭންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ނަންބަރު 471-DNPS2/327/2019/3 (13 މެއި 2019) ސިޓީ އިން ވަނީ ހުއްދަ ލިބިފައެވެ. ނައިފަރު ބަނދަރު ޕްލޭން އަގަކާއި ނުލާ ހިލޭ ސާބަހަށް ކޮށްދިނުމަށް ޓްރަސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޝަޢުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާތީ، އެފަރާތާއި ބަނދަރު ޕްލޭންކުރުމަށް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޙިއްޞާކުރީމެވެ.

26 ޖޫން 2019
ހޯދާ