ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)327-C/327/2019/112
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1417
ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނައިފަރު ބަނދަރު ޕްލޭން ކުރުން ހަވާލުކުރުން

ނައިފަރު ބަނދަރު ޕްލޭންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ނަންބަރު 471-DNPS2/327/2019/3 (13 މެއި 2019) ސިޓީ އިން ވަނީ ހުއްދަ ލިބިފައެވެ. ނައިފަރު ބަނދަރު ޕްލޭން އަގަކާއި ނުލާ ހިލޭ ސާބަހަށް ކޮށްދިނުމަށް ޓްރަސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޝަޢުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާތީ، އެފަރާތާއި ބަނދަރު ޕްލޭންކުރުމަށް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޙިއްޞާކުރީމެވެ.

2019-06-26