މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އިދާރާގެ ހުޅުމާލެ ސެކްޝަނުން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

        މިއިދާރާގެ    ހުޅުމާލެ   ސެކްޝަނުން    އުފަންވުން    ރެޖިސްޓްރީކުރުމާއި އަދި  ރަށްވެހިވުމާއިބެހޭ  ޚިދުމަތްތައް  ދިނުމަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގަޑިތައް  ތިރީގައި  މި ދަންނަވަނީއެވެ.                       

ޚިދުމަތް

ގަޑި

ފޯމް ބަލައިގަތުން

ހެނދުނު 08:15 އިން މެންދުރުފަހު 01:00 އަށް

ފައިސާ ބަލައިގަތުން

ހެނދުނު 08:15 އިން މެންދުރުފަހު 01:00 އަށް

ތަކެތި ދޫކުރުން

ހެނދުނު 08:15 އިން މެންދުރުފަހު 01:30 އަށް

         ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރަމެވެ.

30 ޖޫން 2019
ހޯދާ