ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)425-A4/425/2019/11
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1414
ސުންގަޑި: 03 ޖުލައި 2019 1200
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އިދާރާގެ ހުޅުމާލެ ސެކްޝަނުން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

        މިއިދާރާގެ    ހުޅުމާލެ   ސެކްޝަނުން    އުފަންވުން    ރެޖިސްޓްރީކުރުމާއި އަދި  ރަށްވެހިވުމާއިބެހޭ  ޚިދުމަތްތައް  ދިނުމަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގަޑިތައް  ތިރީގައި  މި ދަންނަވަނީއެވެ.                       

ޚިދުމަތް

ގަޑި

ފޯމް ބަލައިގަތުން

ހެނދުނު 08:15 އިން މެންދުރުފަހު 01:00 އަށް

ފައިސާ ބަލައިގަތުން

ހެނދުނު 08:15 އިން މެންދުރުފަހު 01:00 އަށް

ތަކެތި ދޫކުރުން

ހެނދުނު 08:15 އިން މެންދުރުފަހު 01:30 އަށް

         ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރަމެވެ.

2019-06-30