މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެސްޓް ޕާރކް ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައިވާ ވަގުތީމާރުކޭޓުން ގޮޅި ދޫކުރުމާއި ބެހޭ

       ރަމަޟާން މަހާގުޅިގެން މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ، ރަށްރަށުން މާލެ އަންނަ ދަނޑުވެރިން ގެންނަ ކަރާ،ކުރުނބާ ،ކާށި، އަދި ގަބުޅި ފަދަތަކެތި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ގަންނަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ކުރީގެ ވެސްޓް ޕާރކު ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ވަގުތީކާރުކޭޓުން ގޮޅިދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ގޮޅި ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 01 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

       ވީމާ، ކުރީގެވެސްޓްޕާރކު ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މާރުކޭޓުން ގޮޅިބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިކައުންސިލްގެ ޢާންމުޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭބައިން ( ތައިސޭކޮށި ) ގޮޅިއަށް އެދޭ ފޯމްނަންގަވައި ފުރުއްވުމަށްފަހު 15 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ޢާންމުޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭބަޔަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

                                       7 ރަމަޟާން    1440

12 މޭ 2019
ހޯދާ