މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވިލިމާލޭ ވަގުތީމާރުކޭޓުން ގޮޅި ދޫކުރުމާއި ބެހޭ

             ރަމަޟާން މަހާގުޅިގެން މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރަތްޔިތުންނަށް ތާޒާމޭވާއާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ގަންނަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ވިލިމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މާރުކޭޓުން 20 ގޮޅި ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން ގޮޅި ދޫކުރާނީ ވިލިމާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށެވެ.

             ވީމާ، ވިލިމާލޭ ވަގުތީ މާރުކޭޓުން ގޮޅިބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިކައުންސިލްގެ ވިލިމާލޭ ސެކްޝަނުން ގޮޅިއަށް އެދޭފޯމްނަންގަވައި ފުރުއްވުމަށްފަހު 13 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ވިލިމާލޭ ސެކްޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                                      04 ރަމަޞާން  1440

09 މޭ 2019
ހޯދާ