ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)425-A2/1/2019/30
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 މޭ 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1403
ސުންގަޑި: 13 މޭ 2019 1200
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވިލިމާލޭ ވަގުތީމާރުކޭޓުން ގޮޅި ދޫކުރުމާއި ބެހޭ

             ރަމަޟާން މަހާގުޅިގެން މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރަތްޔިތުންނަށް ތާޒާމޭވާއާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ގަންނަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ވިލިމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މާރުކޭޓުން 20 ގޮޅި ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން ގޮޅި ދޫކުރާނީ ވިލިމާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށެވެ.

             ވީމާ، ވިލިމާލޭ ވަގުތީ މާރުކޭޓުން ގޮޅިބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިކައުންސިލްގެ ވިލިމާލޭ ސެކްޝަނުން ގޮޅިއަށް އެދޭފޯމްނަންގަވައި ފުރުއްވުމަށްފަހު 13 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ވިލިމާލޭ ސެކްޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                                      04 ރަމަޞާން  1440

2019-05-09