މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

               މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުން

              މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުންދާ މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: IUL)425-A2/1/2019/22)ވ(15އެޕްރީލް 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަރާމާތު ކުރަން ބޭނުންވި މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަދަލުވެފައިވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

                                                17ޝަޢުބާން  1440

22 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ