މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)425-A2/1/2019/26
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1120
ސުންގަޑި: 24 އޭޕްރިލް 2019 2359
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

               މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުން

              މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުންދާ މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: IUL)425-A2/1/2019/22)ވ(15އެޕްރީލް 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަރާމާތު ކުރަން ބޭނުންވި މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަދަލުވެފައިވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

                                                17ޝަޢުބާން  1440

2019-04-22