ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލަށް 04 ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: JS-B/2019/29 އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތަށް މުހިއްމު ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އެ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ މި ސްކޫލުން ދެވޭ ސްޕެސިފިކޭޝަންއާއި އެއްގޮތަށް ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމް ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 15 އޭޕްރިލް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 17 އޭޕްރިލް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހު 11:00 އަށް މިސްކޫލަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ