މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އިދާރާއަށް ވެބްސައިޓެއް ފަރުމާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

              މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ވެބްސައިޓެއް ހެދުމަށް

              މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ވެބްސައިޓެއް ހެދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: IUL)425-A2/1/2019/19)ވ(04 އެޕްރީލް 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހެދުމަށް ބޭނުންވި ވެބްސައިޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފުރިހަމަވެފައި ނުވާތީ،  އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި ވެބްސައިޓް ފަރުމާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރާނެ ވާހަކަ ވެސް ދެންނެވީމެވެ.

 

                                               05 ޝައުބާން  1440

10 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ