ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)425-A2/1/2019/ 21
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 10 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1413
ސުންގަޑި: 14 އޭޕްރިލް 2019 0000
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އިދާރާއަށް ވެބްސައިޓެއް ފަރުމާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

              މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ވެބްސައިޓެއް ހެދުމަށް

              މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ވެބްސައިޓެއް ހެދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: IUL)425-A2/1/2019/19)ވ(04 އެޕްރީލް 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހެދުމަށް ބޭނުންވި ވެބްސައިޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފުރިހަމަވެފައި ނުވާތީ،  އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި ވެބްސައިޓް ފަރުމާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރާނެ ވާހަކަ ވެސް ދެންނެވީމެވެ.

 

                                               05 ޝައުބާން  1440

2019-04-10