އަލިފުށީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ2 ޝީޓް އާންމުކުރުން ( ލެބޯރެޓަރީ އެސިސްޓެންޓް)

މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2024 ފެބުރުވަރީ 18 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ([email protected] ) މި މެއިލްއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި  (6580137) އަށް ގުޅުއްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެެދެމެވެ.

14 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ