ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-68-HR/GS-68/2024/02
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:31
ސުންގަޑި: 18 ފެބުރުވަރީ 2024 14:00
އަލިފުށީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ2 ޝީޓް އާންމުކުރުން ( ލެބޯރެޓަރީ އެސިސްޓެންޓް)

މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2024 ފެބުރުވަރީ 18 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ([email protected] ) މި މެއިލްއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި  (6580137) އަށް ގުޅުއްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެެދެމެވެ.

14 ފެބުރުވަރީ 2024