މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ.ފޯކައިދޫއިން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދިނުމުގެ އުސޫލް އާންމުކުރުން

09 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ