ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)277/277/2023/16
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ނޮވެންބަރު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:36
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ.ފޯކައިދޫއިން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދިނުމުގެ އުސޫލް އާންމުކުރުން

09 ނޮވެންބަރު 2023