މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތްކުގެ ސްކީރިންގް މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މި ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު (IUL)230-AHI/230/2023/34  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތައް ސްކްރީން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ މިއިޢުލާނާއިއެކު ޢާންމުކުރަމެވެ.

5 ސަފަރު 1445
22 އޮގަސްޓް 2023
10 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ