ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)230-AHI/230/2023/34
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 10 އޮގަސްޓް 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:39
ސުންގަޑި: 20 އޮގަސްޓް 2023 00:00
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތްކުގެ ސްކީރިންގް މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މި ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު (IUL)230-AHI/230/2023/34  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތައް ސްކްރީން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ މިއިޢުލާނާއިއެކު ޢާންމުކުރަމެވެ.

5 ސަފަރު 1445
22 އޮގަސްޓް 2023
10 އޮގަސްޓް 2023