މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކުރީނިން ސީޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ GS-82/2021/24(IUL)ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކުރީން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

27 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ