ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: GS82/2021/SC/009
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 27 ޑިސެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 08:53
މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކުރީނިން ސީޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ GS-82/2021/24(IUL)ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކުރީން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

27 ޑިސެންބަރު 2021