މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)88-ADHR/88/2021/98 އިޢުލާނާއިގުޅޭ

މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)88-ADHR/88/2021/98 (05 ޑިސެންބަރު 2021) އިޢުލާނާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ހަވާދީފައިވާ އިޢުލާނުގައި ހަފުލާ ބޭވުމައް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަކީ 22 ޑިސެންބަރު 2021 ކަމުގައި ޖެހިފައިވަނީ އޮޅުމަކުންނެވެ. ރަނގަޅު ތާރީޚަކީ 28 ޑިސެންބަރު 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހެވެ. ހަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނާއި އެއްކަރުދާސް ކޮއްފައިވާ "ބީލަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް" އަދި "ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް" އަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ނުވާނެ ކަމުގައި މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އެހެންވެ މިކަން އަންގާ އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

ކުރީގެ އިޢުލާނުގެ ލިންކް: Gazette

08 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ