މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

    އިޢުލާން

 

22 ޑިސެންބަރު 2021 ގައި މިމިނިސްޓްރީން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަފުލާއަކަށް، މި ޢިއުލާނާއި އެއްއުރަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އެއްގޮތަށް މި ޙަފުލާ ބާއްވާނެ ތަނަކާއި ޙަފުލާގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.  

 

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮއްދިނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2021 ޑިސެމްބަރު 15 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 2021 ޑިސެމްބަރު 12 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިއިއުލާނާއިއެކު ބީލަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް އެއްކަރުދާސް ކުރަމެވެ.

05 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ