މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާ ގުޅޭ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2021/17 ގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 41 ވަނަ މާއްދާގެ (ޑ) ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން އެކުލަވާލާ މާލޭގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ "މާލެ ސިޓީގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމުގެ އޮންލައިން ބައްދަލުވުން" މިމަހުގެ 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 08:30 ގައި އޮންނާނެއެވެ.

          މި ބައްދަލުވުމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ. 

    އޮންލައިން ބައްދަލުވުމުގެ ލިންކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

    https://zoom.us/j/99060742876?pwd=eDdlT1hjN1VNVk5lV1RkaUw3L2NQUT09

    ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

10 ޖޫން 2021
ހޯދާ