ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: IUL)425-CB/1/2021/70
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 10 ޖޫން 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 2248
ސުންގަޑި: 15 ޖޫން 2021 2030
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާ ގުޅޭ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2021/17 ގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 41 ވަނަ މާއްދާގެ (ޑ) ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން އެކުލަވާލާ މާލޭގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ "މާލެ ސިޓީގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމުގެ އޮންލައިން ބައްދަލުވުން" މިމަހުގެ 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 08:30 ގައި އޮންނާނެއެވެ.

          މި ބައްދަލުވުމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ. 

    އޮންލައިން ބައްދަލުވުމުގެ ލިންކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

    https://zoom.us/j/99060742876?pwd=eDdlT1hjN1VNVk5lV1RkaUw3L2NQUT09

    ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

2021-06-10