ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ވޭމަންޑޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއިބެހޭ

09 ޖޫން 2021
ހޯދާ