ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 02/2021
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ޖޫން 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:55
ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ވޭމަންޑޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއިބެހޭ

09 ޖޫން 2021