މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
26 އެއާ ކޮންޑިޝަނަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މި ކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް 26 އެއާ ކޮންޑިޝަނަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

     އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

11 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00

 18 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00

 

މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

07 ޖުލައި 2019
ހޯދާ