ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)113-PRC/1/2019/86
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1744
ސުންގަޑި: 11 ޖުލައި 2019 1100
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
26 އެއާ ކޮންޑިޝަނަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މި ކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް 26 އެއާ ކޮންޑިޝަނަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

     އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

11 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00

 18 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00

 

މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

2019-07-07