ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް 1 ގެ ކޯހުގައި އިތުރު ޖާގަ އޮތުމާއެކު، އެކޯހުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް

އިޢުލާން

 

  ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރްކަޒުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު(IUL)160-A/1/2019/20  ( 12 މާރިޗު 2019) އިޢުލާންގައިވާ ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް 1 ގެ ކޯހުގައި އިތުރު ޖާގަ އޮތުމާއެކު، އެކޯހުގެ މުއްދަތު ތިރީގައިވާގޮތަށް އިތުރުކޮށް އިޢުލާން ކުރިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް 1

ޝަރުޠު:       1- ފަށާތަޢުލީމު ނިންމާފައިވުން ( ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން )

2- ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިފައިވުން.

3- މަރުކަޒުން ދޭ ބަސްދީގަތުމުން ފާސްވުން.

މުއްދަތު:        8 ހަފްތާ

       ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯމު 2019 އެޕްރީލް 03 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަރުކަޒުން ދޫކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ. އަދި މި މަރުކަޒުގެ ވެބްސައިޓުން ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވެން ހުންނާނެއެވެ. ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2019 އޭޕްރީލް 09 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13.30 ގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުއްވުމަށްފަހު އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއެކު މި މަރުކަޒަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

02 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ