ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ.މޮޅަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް ރޫމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް                 

          މޮޅަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

                                                              ނަންބަރ: A5MC-A/2019/04

އިޢުލާން

ހއ.މޮޅަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް ރޫމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

 

މިކޯޓުގެ ކޯޓް ރޫމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ކޯޓުން ދައްކާ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިކަންހުރި ޤާބިލު ފަރާތްތަކުން 08 އޭޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިކޯޓަށް ނުވަތަ ހއ.ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު، ހއ، ހޯރަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް، ހއ.އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް، ހއ.ވަށަފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އަދި، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ. 

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ތާރީޚް: 15 އޭޕްރީލް 2019

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ގަޑި: 14:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ މި މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ކޯޓަށެވެ.

                     

                      31 މާރޗް 2019  

31 މާރިޗު 2019
ހޯދާ