ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު "ފޯރޓްރެސް" ގޯއްޗާއި "ޖެސެސިއާ" ގޯތީގެ ދެމެދުން އޮތް ހުސްބިމުގައި ހުރި ފުނަގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު " ފޯޓްރެސް" ގޯއްޗާއި "ޖެސެސިއާ" ގޯތީގެ ދެމެދުން އޮތް ހުސްބިމުގައި ހުރި ފުނަގަހުގެ ވެރި ފަރާތް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

     ވީމާ، މި ފުނަގަހުގެ ވެރިފަރާތުން 7 އެޕްރީލް 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން އެފުނަގަހަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއި އެކު އިންދާފައިވާ ގަހެއްކަން އެނގޭނެ ލިއުމާއި އެކު މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

31 މާރިޗު 2019
ހޯދާ