މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މއ.ޒުރިޔާމުމާގެ، ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10535، މއ.ޖޭކޭސް، މާލޭހިޔާ 1 (02-19) ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                                          IUL)425-B5/1/2019/17)

                       އިޢުލާން

         މިދަންނަވާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

         ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 02 އެޕްރީލު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މއ.ޒުރިޔާމުމާގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.12887

2

ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10535

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

GA 296 H

3

މއ.ޖޭކޭސް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

އ.5051

4

މާލޭހިޔާ 1 (02-19)

 ފްލެޓުގެ ރަޖިސްޓަރީ

މާލޭހިޔާ 1 (02-19)

 

         20 ރަޖަބު 1440

         27 މާރިޗު 2019

27 މާރިޗު 2019
ހޯދާ