މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިޖިޓަލް މާކެޓިންގ އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. އަދި މަޤާމުގެ ޝަރުތުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތަފްޟީލް މި އިއުލާން އާ އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މަޤާމު:  ޑިޖިޓަލް މާކެޓިން އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު: 01

ސުންގަޑި: 2019 އޭޕްރިލް 02 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް ((www.mitdc.com.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

25 މާރިޗު 2019
ހޯދާ