އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕިކަޕެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ.

                    މިއިދާރާއަށް، 1.5 ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް (މުޅިން އައު، ނުވަތަ ސެކަންހޭންޑް ވެހިކަލްއެއް) ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                    ވީމާ، މިދަންނަވާގޮތުގެ މަތިން، މިދެންނެވި ޕިކަޕް މިއިދާރާއަށް ހޯދައިދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެމެވެ.

                    މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ދިނުން އޮންނާނީ، 01 އޭޕްރީލް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މިއިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

                    ބިޑް/ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުން (ބަލައިގަތުން) އޮންނާނީ، 08 އޭޕްރީލްް 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި، މިއިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ގައެވެ.

                    މިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޒިރުވެ، ރަޖިސްޓަރީވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

                    ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

24 މާރިޗު 2019
ހޯދާ