ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް، ތ. ހިރިލަންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިރިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ބައެއް ތަކެތި ނީލަންކިޔުން

ހިރިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ބައެއް ތަކެތި ނީލަންކިޔުން:

       މި ސްކޫލްގެ ތިރީގައިމިވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން 26 މާރޗް 2019  ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި، މި ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 26 މާރޗް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ނީލަން ލިސްޓް:

ފެށޭއަގު

ތަފްސީލް

އަދަދު

11 ޑެސްކްގެ ޕެކެއް -/75

ޑެސްކް

77

-/150

އޮފީސް ގޮނޑި

1

-/50

އޮފީސް ގޮނޑި

1

-/100

ކޮމްޕިޔުޓަރ ގޮނޑި

2

-/75

ސީޕީޔޫ

3

-/20

ކޮމްޕިޔުޓަރ ކީބޯޑް

1

-/25

ހުދު ގޮނޑި

25

-/10

އަތްގަނޑުލީ ގޮނޑި (އަޅި)

1

-/22

އަޅި ގޮނޑި

22

-/15

ޕޭޕަރ ކަޓަރ

1

-/100

ސްޕީކަރ ޖޯޑު

1

-/100

އެމްޕް

1

-/150

އޯގަން

1

-/13

ނޫ ގޮނޑި (ޕްރީސްކޫލް)

13

-/3

ފެހި ގޮނޑި (ޕްރީސްކޫލް)

3

-/10

ފަންކާ

2

-/250

ޖަނަރޭޓަރ

1

-/200

އޭސީ އައުޓްޑޯރ

2

-/200

އޭސީ އިންޑޯރ

2

-/100

ޕްރިންޓަރ (HL-5250DN)

1

-/250

ފޮޓޯކޮޕީމެޝިން (T-1560)

1

-/250

ރިސޯ މެޝިން

1

-/100

ޕްރިންޓަރ (HL-4040CL)

1

-/50

ދަގަނޑު ބްރެކެޓް

28

-/200

ފެކްސްމެޝިން

1

18 މާރިޗު 2019
ހޯދާ