މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އާސަހަރާގެ އިރުމަތީ ބައިގަ ޖަހާފައިވާ މާހާނަގައުތައް ނެގުން

            އާސަހަރާގެ އިރުމަތީ ބައިގަ ޖަހާފައިވާ މާހާނަގައުތައް ނެގުން

 

           މާލެ ސިޓީގެ މާލޭގައި މަރުވާމީހުން ވަޅުލުމަށް މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ސަހަރާކަމުގައިވާ   އާސަހަރާގަ ޖާގަ ނެތުމާއިއެކު ޖާގަ ހެދުމަށްޓަކައި، ސަހަރާގެ އިރުމަތި ފަރާތަށް ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އާސަހަރާގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގެ މައްޔިތުން ވަޅުލާފައިވާ ބައިގެ މަހާނަތަކުގައި ޖަހާފައި ހުރި މަހާނަ ގައުތައް، މައްޔިތުންގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން 31 މާރިޗް 2019 ގެ ނިޔަލަށް ނަންގަވައި ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އެމުއްދަތުގެ ފަހުން ނުނަގާ ހުރި ގައުތައް، އެތަނުން ނަގާ އެތަނަށް ވެލި އެޅޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ. މިގޮތުން ނަގަންޖެހޭ މަހާނަ ގައުތައް ނެގުމުގައި، އެގައުތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް، މިކައުންސިލުން ޒިންމާ ނުވެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

     

 

                                              09 ރަޖަބު 1440

16 މާރިޗު 2019
ހޯދާ