މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މ.ނިވްހިލްމަން، ގ.ފްލާވަރގެ، ގ.ލަންކާ، ހ.ދެމާގަސްދޮށުގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                                        IUL)425-B5/1/2019/14)

                      އިޢުލާން


           މިދަންނަވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

           ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 19 މާރިޗު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާ އަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

                           

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މ.ނިވްހިލްމަން

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

އ.4747

2

ގ.ފްލާވަރގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.14473

3

ގ.ލަންކާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.15127

4

ހ.ދެމާގަސްދޮށުގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.14311

                     06 ރަޖަބު 1440

                     13 މާރިޗު 2019

     

13 މާރިޗު 2019
ހޯދާ