ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ 3 ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ބެހޭ

`

 ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތ.ތިމަރަފުށި/ދިވެހިރާއްޖެ

                                                        ނަންބަރު:  IUL)391-EM/391/2019/11)

                         

އިޢުލާން

 

ރައްޔިތުންގެ 3 ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫ ކުރުމާބެހޭ

                             ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންގެ 3 ޢިމާރާތްކަމަށްވާ "ރަށްވެހިގެ" "ކުރީގެ އޮފީސް" "ކުރިމަގު" ޢިމާރާތާއި ގޯތި، ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމައިފީމެވެ.

                   މަޢުލޫމާތުދިނުން އޮންނާނީ 21 މާރޗް 2019 ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. ބިޑްބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 25 މާރޗް 2019 ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

                         ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަންހުރި ފާރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ބިޑް ހުށައެޅުއްވުމަށް އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްކާއި ހަމަޖެހިފައި ވާ ގަޑިއަށް ބިޑް ނުގެންނަފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

 

                           06 ރަޖަބް 1440

                           13 މާރޗް 2019

                                                                 އަހްމަދު އިބުރާހީމް

                                                               ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް

 

13 މާރިޗު 2019
ހޯދާ