މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދުރުރާސްތާ8 މަރާމާތުކުރުން

c

މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

       ކޮޅުފުށި                                          

     ދިވެހިރާއްޖެ                 ދިވެހިރާއްޖެ     ނަމްބަރ (IUL)367-prs/367/2019/19  

 

އިޢުލާން

މ.ކޮޅުފުށީ ރައްޔިތުންގެ މަސްދޯނި "ދުރުރާސްތާ8" މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭ

              މ.ކޮޅުފުށީ ރައްޔިތުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރ G1454B0107-K  މަސްދޯނި (ދުރުރާސްތާ 8 ) މަސްދޯންޏާއި  ދޯނީގައިވާ އިންޖީނު Model no:6HA2M-THE) (  ޔަންމާ 350 ހޯސްޕަވަރ އިންޖީނު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

              ދޯންޏާއި އިންޖީނު މަރާމާތުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ބިޑު 07 މާރޗް 2019 އިން 14 މާރޗް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިއިދާރާއިން ގަންނަން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. ބިޑުފޮތެއްގެ އަގަކީ -/500 (ފައްސަތޭކަ)  ރުފިޔާއެވެ.       

             ވީމާ، ދޯންޏާއި އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑުފޮތް ބައްލަވައިގަތުމަށްފަހު 17 މާރޗް 2019 ވަނަދުވަހުގެ 10:00 އަށް ބިޑުހުށަހެޅުމަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

            ދޯންނާއި އިންޖީނު ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ކޮޅުފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ދޯންނާއި އިންޖީނު ބައްލަވައިލެވޭނެ އެވެ. އިތުރު މަޢުލުމާތު ށާފުކުރުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި 6720606 ފޯނާއި ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މޯބައިލް ނަމްބަރ  7974746 އާއި ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

             29 ޖުމާދިލްއާހިރާ    1440

             06 މާރޗް        2019 

 

                                             

06 މާރިޗު 2019
ހޯދާ