ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް މާރކެޓިން އެސިސަޓަންޓް

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރ 04/2019

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު


މި ބޯރޑުންގެ ތިރީގައިވާ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

  1. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް މާރކެޓިން އެސިސަޓަންޓް

ވީމާ މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، ލިޔުމަކުން މި މަހުގެ 12 ވާ އަންގާރަ ވާ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިބޯރޑަށް ވަނަވަރާއި އެކު ލިއުމަކުން އަންގަވާދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.  އީމޭއިލް ކުރައްވާނީ މިބޯރޑު އީމެއިލް [email protected]

އިތުރު މައުލޫމާތް ހޯދުމަށް 3325503 ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.


5 މާރިޗް 2019

05 މާރިޗު 2019
ހޯދާ