ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލުން ދެވޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުމުގެ އުޞޫލު

c

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާމެންދޫ          

    ދިވެހިރާއްޖެ 

 

ނަންބަރ: (IUL)403-A/403/2019/26

އިޢުލާނު

ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލުން ދެވޭ އެކި އެކި ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލާ ގުޅޭ:    

        

މި އިދާރާއިން އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރީ އެކި އެކި ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުމުގެ އުޞޫލުގެ ތަފްޞީލް މި އިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

            ދަންނަވަމެވެ. މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 2019 މާރިޗު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.                     

                          21 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440

                 27 ފެބުރުވަރީ 2019

 

 

                                                   ޢަބުދުލް މުޙުސިން މުޙައްމަދު

                                                   ކައުންސިލްގެ ރައީސް

c

 

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                

                 މާމެންދޫ                                                ދ    

                                                                    ދިވެހިރާއްޖެ

 


ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލުން ދެވޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލު

 

* ތައާރަފް:މި އުސޫލަކީ ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލެވެ. މި އުސޫލަކީ ކައުންސިލްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

 

* އުސޫލުގެ ބޭނުން: މި އުސޫލަތީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ދެވޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކުން ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ ފީ ތަކެވެ.

 

* ފީތަކުގެ ތަފްސީލް:

 

* އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ:

- އުފަން ދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލަށް ހެދުމަށް: -/50 ރ

- އުފަން ދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހެދުމަށް: -/100 ރ

- އުފަން ދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުން/މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވުން: -/10

 

* އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް:

- އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަލަށް ހެދުމަށް: -/50 ރ

- އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން ހެދުމަށް -/100ރ

- އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އާކުރުން/ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވުން -/50ރ

 

* ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ:

- ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ އަލަށް ހެއްދުމަށް -/50

- ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން -/100

- ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުން/ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވުން -/10ރ

 

* އިމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ:

- އިމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ އަލަށް ހެއްދުމަށް -/50

- އިމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން -/100

- އިމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުން/ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވުން -/10ރ

 

* ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ

- ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލަށް ހެއްދުމަށް -/50ރ

- ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހެއްދުމަށް -/100ރ

- ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުން/ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން -/10ރ

 

* އެހެނިހެން:

- މާމެންދޫ ރަށްވެއްސަކަށްވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ފީ -/50ރ

- މާމެންދޫ ރަށްވެހިކަމުން ވަކިވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ފީ -/50ރ

- މާމެންދޫގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން -/50ރ

- ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކާކުކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ދޫކުރާ ލިޔުން -/50ރ

- މާމެންދޫގައި ވިޔަފާރިކުރާކަމުގެ ލިޔުން -/25ރ

- ވިޔަފާރި ޙުއްދަ ބާތިލް ކުރުމުގެ ލިޔުން -/25ރ

- ގާޑިޔާ ވިޔަފާރި ފީ -/25ރ

- ގާޑިޔާ ބިމުކުލި -/120ރ

- ގާޑިޔާ ޙުއްދަ -/50

- ފޮޓޯ ކޮޕީ ނެގުން (ގަނޑެއްގެ އެއް ފުށް) -/1

- ޑޮކިއުމެންޓް ސްކޭން ކުރުން (ގަނޑެއްގެ އެއް ފުށް) -/1

- ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް -/100ރ

- ކުނިފީކާޑް/ ފެން ފީކާޑް ގެއްލިގެން -/10ރ

- ވިޔަފާރިފީ ޖޫރިމަނާ -/15ރ

- ކުނިފީ/ ފެން ފީ ޖޫރިމަނާ -/10ރ

- މަގުކޮނުމުގެ ޙުއްދަ -/25ރ

- މަގު ބަންދުކުރުން -/25ރ

- އެޓެސްޓް ކުރުން -5ރ

- އެކްރެޑިޓް ކުރުން - -/5ރ

 

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ 2019 މާރިޗު 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

--------------------------------------------------------------------------------------------

27 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ