މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

            އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

 

މިރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2019 މާރިޗް 14 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާގެ މެއިލް އެޑްރެހަށް ( ( [email protected]  ނުވަތަ މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭނެކަމަށް މިއިއުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް2019  ފެބުރުވަރީ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2019 މާރިޗް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 އާ ހަމައަށް ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެދުނު 9:00 ން މެންދުރު ފަހު 2:00 އާދޭތެރޭ މިއިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ނަންބަރު 9927991 ފޯނާއި ގުޅުއްވުމުން މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްދޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

28 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ