މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
6 މާރިޗު 2019 ރޭ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް 1800މީހުންގެ ސައި ހެދުން ކެންސަލްވެފައިވާކަަމަށް

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                           

                            ނަމްބަރ: IUL 10-F/10/2019/37

އިޢުލާން

   06 މާރިޗު 2019 ވާ (ބުދަ) ދުވަހުގެ ރޭ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާ ކެންސަލްވެފައިވާތީ އެ ޖަލްސާއަށް 1800 މީހުންނަށް ސައި ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރ: (IUL)10-F/10/2019/21(12ފެބުރުވަރީ 2019) އިޢުލާން ކެންސަލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 

 

 

26 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ