ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް، ތ. ހިރިލަންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލްގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުން

ސްކޫލްގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުން

 

                    ތިރީގައިމިވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

1-    ސްކޫލްގެ ހޯލް އިމާރާތުގެ އެއް ޕާޓިޝަން މަރާމާތުކުރުން.

2-    ސްކޫލްގެ ފެންތާނގީތައް ހިޔާކުރުން.

                   ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 7 މާރިޗު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 18 މާރިޗު 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                   މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ދޭގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ނެގޭނީ ޙާޟިރުވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް 1 ފަރާތެއްގެ ނަމުގައެވެ. އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޟިރުވާނަމަ، އެފަރާތުގެ ސިޓީއެއް ގެންނަވަން ވާނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑް ގެންނަވަން ވާނެއެވެ.

26 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ