ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސްއާގުޅޭ

06 ފެބުރުވަރީ 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 09:00 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނަންބަރު BML/CORP/2013/136 ނޯޓިހަށް ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

2014 ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ:

ނަން

އެޑްރެސް                      

1.       

މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ، މާލެ

2.       

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

މ.އިފާއު، މާލެ

3.  

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޙާރިޘް

ގ.އެކްރާ، މާލެ

4.  

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު

މއ.ދިލާސާގެ، މާލެ

5.  

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދު ދީދީ

މއ. އަޅިވިލާ، މާލެ

6.  

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު

ތުޑީގެ، ފ. ނިލަންދޫ

2014 ވަނަ އަހަރަށް ޢާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ:

ނަން

އެޑްރެސް

1. 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

މއ. ޓިއުލިޕްވިލާ، މާލެ

2. 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ނެލުމް، ނ. ހޮޅުދޫ

3. 

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް މުޖުތަބާ

މ. ކުރިބީލޮޖް، މާލެ

 

  • މަތީގައިވާ ބޭފުޅުންނާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް www.bankofmaldives.com.mv އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • މި ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަން ކުރެވޭ އަދި އިންތިޚާބުކުރެވޭ ޑިރެކްޓަރުންނާ ދެމެދު ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައިނުވާ ވާހަކަ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

21 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435

22 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ