މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޓަރލޮކް ޒިގްޒެގް ޕޭމަންޓްގައު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުމާއި ގުޅޭ:

 

               ނަމްބަރު:  (IUL)337-C-AB/337/2019/9

 

 

އިޢުލާން

 

އިންޓަރލޮކް ޒިގްޒެގް ޕޭމަންޓްގައު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުމާއި ގުޅޭ:

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރ: (IUL)337/337/2019/2 ((20 ޖެނުއަރީ 2019) އިޢުލާނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2019

 

20 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ