ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
CBM AGM 2019

އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ

ކްރިކެޓް ބޯޑު އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ މާރިޗް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެއެވެ. ވީމާ ސީ.ބީ.އެމްގެ މެންބަރުންގެ

މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވާ، މި ބޯޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 37 ށ. ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،  ޖަލްސާ ބޭއްވޭނޭ ކަން ޢާންމުކޮށް

ޢިއުލާން ކުރަމެވެ. ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިބޯރޑުގައި ރަޖިސްޓަރީ އަދި

ސްޕޯރޓްސް ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކަށެވެ.

 

ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާތަން    - ސޯސަލް ސެންޓަރ

ދުވަސް              - 23 މާރިޗު 2019

ގަނޑި:              - 20:00–- 21:00

 

ޢާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  1. ތައާރަފް – ޕްރެޒިޑެންޓް
  2. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން
  3. 2018 ސީބީއެމް ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުން
  4. ސީބީއެމް 2018 ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
  5. ސީބީއެމްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
  6. 2019 ވަނަ އަހަރަށް އޮޑިޓަރެއް އައްޔަން ކުރުން
  7. މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

_____________________

19 ފެބުރުވަރީ 2019

19 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ