މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުން ކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު ބާޠިލުކުރުން

08 މާރޗް 2017 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ "ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުން ކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު" އަށް، ޢަމަލުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް މިއަދުން ފެށިގެން މި އުޞޫލު ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން އާންމުކޮށް އެންގީމެވެ.

 

12 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1440

17 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ